Kaktus beach bar

Put blata 23c, Šibenik

OIB: 82363038377